Lietuvu

Atruna! Liela daļa šajā resursā redzamās informācijas ir tulkota no Lietuvas Centrālās Vēlēšanu komisijas izdotā skaidrojošā bukleta angļu valodā

Likumi Law on Funding of Political Parties and Political Campaigns, and Control of Funding


Partiju ienākumi

Biedru naudas, valsts budžeta subsīdijas, politiskās kampaņas izdevumu daļas segšana, partijas saimnieciskās darbības (izdevniecība, īpašuma iznomāšana, politisko pasākumu rīkošana), ziedojumi, aizdevumi no Lietuvā reģistrētām bankām, ziedojumi no starptautiskām organizācijām (ja Lietuvas valsts vai attiecīgā Lietuvas politiskā partija ir šīs organizācijas biedrs).
Lietuvā ir īpaši nosacījumi tam, kā var tikt apmaksātas partiju vai kandidātu kampaņas: proti, ienākumi veidi, no kuriem var tikt finansētas kampaņas ir partijas vai kandidāta pašu līdzekļi, bankas kredīti, fiziskā un juridisko personu ziedojumi (ja tām ir tiesības ziedot). Visi priekšvēlēšanu kampaņas izdevumi var tikt atmaksāti tikai tad, ja līdzekļi glabājas atsevišķā bankas kontā.

Partiju ienākumi

Ienākumi 2007 2008 2009
Biedru naudas 3,48% 3,06% 5,83%
Ziedojumi 48,12% 42,43% 27,16%
Valsts finansējums 41,42% 52,21% 63,15%
Citas aktivitātes 6,98% 2,3% 3,86%

Ziedojumi

Ziedot partijām var gan fiziskas, gan juridiskas personas. Visiem ziedojumiem jātiek reģistrētiem. Ziedojuma maksimālais limits - 39 tūkstoši litu (11,3 tūkstoši eiro) gadā vienai partijai. Ja tajā gadā notiek arī vēlēšanu kampaņa, šādu summu papildus var ziedot arī vienam neatkarīgajam kandidātam.
Cita veida ziedojumi (kas nav nauda - equities and commodity securities, movable or immovable things, information, property rights, results of intellectual activities, as well as other material and non-material values transferred without return consideration, actions and voluntary works carried out without return consideration, as well as results of these actions) ir jānovērtē naudas izteiksmē.
Visas fiziskās personas, kas ir ziedojušas vismaz 100 litus (29 eiro) un visas juridiskās personas, kas ir ziedojušas, jāpublicē Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā. Ja ziedojums ir mazāks un fiziskā persona to pieprasa, tas šāda persona nav jāpublisko, taču ziedojums tomēr jāreģistrē.
Ja ziedojums pārsniedz 1000 litu (aptuveni 290 eiro) no fiziskām personām un visi juridisko personu ziedojumi jāveic ar bankas pārskaitījumu.
Ja ziedojumi neatbilst likuma noteikumiem, tie ir jāatmaksā ziedotājam.
Vēl daži interesanti momenti Lietuvas regulējumā: 1) Agreements between donors and beneficiaries, related to commitments to personal, private or group interests, shall be prohibited. 2) Persons elected to state or municipal institutions shall be prohibited from representing donors’ personal or group interests and taking decisions which are exceptional favourable to them.

Valsts finansējums

Valsts finansējums tiek piešķirts tām partijām, kas ieguvušas vismaz 3% balsu iepriekšējās Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās.
Valsts finansējums tiek Lietuvas partijām piešķirts kopš 2000.gada. 2001.gadā partijas saņēma 524 000 litus (151 880 eiro), 2008.gadā - 20 miljonus litus (5,8 miljonus eiro). 2010.gadā partijas saņems 5,498 miljonus litus (1,6 miljonus eiro). 2009.gadā kopā Lietuvā 10 partijas saņēma valsts finansējumu.
Līdz 25% no partiju izdevumiem vēlēšanu kampaņai var tikt partijām atmaksāti tad tad, ja to sarakstos kandidējošie kandidāti ir ieguvuši ne mazāk par 3% no vēlētāju balsīm un partijai nav parādu (outstanding liabilities).

Netiešais valsts finansējums

Politisko reklāmu pārraide valsts (nacionālā) līmeņa raidorganizācijās tiek finansēta no valsts. 2008.gadā Centrālā vēlēšanu komiteja šim nolūkam uz Seima vēlēšanām piešķīra 2 miljonus litus (579 710 eiro); 2010.gada prezidenta vēlēšanām - 1 miljonu litus; 1, 5 miljonus litu Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
Centrālā vēlēšanu komisija publicē kandidātu vai kandidātu sarakstu vēlēšanu programmas.


Partiju izdevumi

Lietuvā ir kandidātu tēriņu limiti. Likums nosaka, kādi var būt partiju izdevumi konkrētos apgabalos (pašvaldībās). Konkrēto summu nosaka Centrālā vēlēšanu komisija un to paziņo finanšu gada sākumā. Limitu rēķināšanas princips: vēlētāju skaits reizināts ar 1,5 vai 2 litiem (atkarīgs no vēlēšanu veida). Parlamenta vēlēšanās maksimālais limits vienmandāta apgabalā - vidēji 76 000 liti (22 000 eiro) uz kandidātu; pašvaldību vēlēšanās atkarībā no vēlētāju skaita tas variē no 20 000 līdz 860 000 litiem (starp 5 800 un 249 275 eiro) uz vēlēšanu sarakstu. Uz prezidenta vēlēšanām - 4 miljoni litu (1,16 miljoni eiro) uz kandidātu.

Partiju tēriņu statistika

Gads Vēlēšanas Ienākumi eiro Izdevumi eiro
2002 Prezidenta 2 461 530 2 802 049
2002 Pašvaldību 1 432 994 1 335 798
2004 Prezidenta 1 799 407 2 294 623
2004 Eiropas parlamenta 1 272 332 1 282 408
2004 Parlamenta 5 533 488 5 987 567
2007 Pašvaldību 4 618 681 5 561 979
2008 Parlamenta 8 497 816 9 590 933
2009 Prezidenta 513 514 510 600
2009 Eiropas parlamenta 891 755 1 078 609

Partiju kampaņas izdevumu lielāko daļu veido politiskās reklāmas izdevumi. 2008.gada parlamenta vēlēšanās - 80%. 2009.gada prezidenta vēlēšanās - 82%. Eiropas Parlamenta vēlēšanās - 63%.

Katram vēlēšanu kampaņas dalībniekam ir pienākums ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc politiskās kampaņas beigām nokārtot savus parādus, kas attiecas uz kampaņu. Par parādu nokārtošanu (un avotiem no kuriem parādi segti) jāinformē Centrālā Vēlēšanu komisija. Politiskai partijai ir tiesības atlīdzināt parādsaistības tikai no tai piederošiem īpašumiem (assets) vai saņemtajiem ziedojumiem, vēlēšanu kandidātiem - tikai no personiskajiem līdzekļiem.


Politiskā reklāma

Lietuva šādi definē politisko reklāmu: Political advertising means information disseminated publicly on behalf and (or) in the interest of a state official, political party, its member, political campaign participant, in any form and through any means for payment or any other remuneration, or as a donation. Such information is intended for influencing motivation of electors when voting at elections or referendum, or dissemination of which is intended for propagating a political party, its member or a candidate.

Lietuvā ir pienākums priekšvēlēšanu aģitācijas periodā identificēt politiskās reklāmas (publicitātes) presē, radio un televīzijā finansējuma avotus, kā arī skaidri nodalīt politisko reklāmu no citas informācijas. Vides reklāma ir atļauta tikai īpašās vietās. Kopš 2008.gada raidorganizācijās ir aizliegts bez maksas izplatīt politisko reklāmu. 30 dienas pirms vēlēšanu sākuma aizliegta visa aģitācija, kas attiecas uz vēlēšanām. Politisko reklāmu aizliegts izvietot laikrakstu pirmajā lapā. Informācijas izplatītāji var atteikties izvietot tādu politisko reklāmu, kurā tiek aizskarti citi kandidāti vai partijas, ja izvietotāji atteikušies segt iespējamās izmaksas pretviedokļa izplatīšanai. Par politisko reklāmu netiek uzskatīti: 1) information reports of usual character disseminated during the period of political campaign about activities of state politicians, political parties, candidates, with the exception of the cases when such reports agitate to vote in the interest of the party or candidate, or remuneration is provided for such reports, or remuneration is envisaged; 2) information reports of usual character disseminated free of charge during the period of political campaign about activities of state politicians, political parties, candidates, as well as discussion and talk shows.
Politiskās kampaņas dalībniekiem ir pienākums iesniegt ziņojumu par politiskajām reklāmām.
45 dienas pirms vēlēšanām medijiem ir jādeklarē politiskās reklāmas cenas un šīm cenām jābūt vienādām visiem politiskās kampaņas dalībniekiem. 10 dienas pirms vēlēšanām vai referenduma un pēc 25 dienām kopš vēlēšanu vai referenduma rezultātu publicēšanas, Centrālajai Vēlēšanu komitejai jāsniedz deklarācija par politiskajām reklāmām.

Nacionālā līmeņa raidorganizācijās politiskās reklāmas iespējas jāsadala proporcionāli iepriekšējo vēlēšanu (parlamenta, EP, pašvaldību) rezultātiem.

Kampaņas laikā notiek politiskās reklāmas monitorings. Centrālā vēlēšanu komisija var algot neatkarīgu kompāniju, kas veic monitoringu. Centrālā vēlēšanu komisija saņem un salīdzina datus no trim avotiem: vēlēšanu dalībniekiem, medijiem un monitoringa grupām. Apgabalu vēlēšanu komisijas var rīkot reģionālo mediju motintoringu.


Kontrole

Partiju finanses kontrolē Centrālā vēlēšanu komisija, Valsts nodokļu inspektorāts un citas institūcijas. Partijām ir pienākums katru gadu līdz 1.martam iesniegt savu finansiālo darbību deklarācijas. Reizi ceturksnī tās iesniedz savus ziedotāju sarakstus. Politiskās kampaņas dalībniekiem ir pienākums 10 dienas pirms vēlēšanām vai referenduma iesniegt sākotnējos ziņojumus par priekšvēlēšanu kampaņu. Gala ziņojumi jāiesniedz 25 dienu laikā pēc vēlēšanu vai referenduma oficiālo rezultātu publiskošanas. Ziņojumos jānorāda kopējie ienākumi un izdevumi, kopā ar attaisnojošiem dokumentiem. Šīs deklarācijas pārbauda Valsts nodokļu inspektorāts.
Centrālā Vēlēšanu komisija uztur informatīvo sistēmu LitVite. Tās mājaslapā tiek publiskotas partiju deklarācijas, ziņojumi, ziedotāju saraksti, Valsts nodokļu inspektorāta pārbaudes rezultāti, politiskās reklāmas monitoringa rezultāti, mediju deklarācijas par politiskajām reklāmām.
Ja partijas ienākumi pārsniedz 390 tūkstošus litus (113 tūkstoši eiro) kalendārā gada laikā vai neatkarīga politiskās kampaņas dalībnieka saņemtie ziedotāji pārsniedz 130 tūkstošus litus (37,3 tūkstošus eiro) priekšvēlēšanu kampaņas laikā, jāveic neatkarīgs audits.
Politisko kampaņu finanšu pārvalde jāveic īpaši nozīmētai personai (The Treasurer), kam jāslēdz īpaša vienošanās ar neatkarīgo kampaņas dalībnieku. Pats kandidāts nevar uzņemties šo funkciju. Šai personai jāparaksta visi dokumenti, ko dalībnieks sniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai.


Sankcijas

Likumu pārkāpšanas gadījumā tiek piespriests administratīvs sods. Ja pieļauts nopietns likuma pārkāpums, partijai netiek piešķirts valsts finansējums un politiskās kampaņas izdevumu daļa netiek segta. Atsevišķos gadījumos partijas darbību var pārbaudīt prokuratūra (2010.gada martā norisinājās pārbaude par vienu partiju). Stingrākā sankcija: partijas darbības apturēšana (līdz šim nav tikusi piespriesta).

4. The prosecutor shall have the right to request the court to appoint experts so that they investigate whether a political party, its governing bodies or their members, political campaign participants have acted adequately.
5. The following actions shall be considered inadequate when:
1) a political party, political campaign participants make decisions to use for political campaign the donations received from the persons who have no right to fund political campaigns, or from unallowable sources of funding of a political party or political campaign;
2) a political party, its governing bodies or their members, political campaign members conclude transaction of political campaign funding, by violating the requirements of this Law.
6. Investigation of activities of a political party or political campaign participant shall be performed in compliance with the provisions of Chapter Political campaign of Book 2 of the Civil Code which shall apply in so far as investigation of a political party or political campaign participant is not regulated otherwise by this Law.
7. An application concerning investigation of activities of a political party or political campaign participant shall be submitted to the regional court according to the location of the seat of the political party or the permanent place of residence of the political campaign participant.
8. If it is established that activities of a political party, its governing bodies or members, political campaign participants are inadequate, the court may impose one of the following measures:
1) to temporarily suspend the powers of the members of the political party’s governing bodies or to exclude the person from membership of the party’s governing bodies;
2) to obligate the political party, its governing bodies or their members to carry out specific actions or not to carry out them;
3) to revoke registration of a political party.

Article 30. Liability
1. Upon having established that a political party has made a gross violation of this Law, the state budget appropriations due for the half-a-year period shall not be allocated by the decision of the Central Electoral Commission. Its part shall be distributed among other political parties. The political party shall have the right to start receiving the state budget appropriations due for the half-a-year period only the next half a year following the elimination of the violation.
2. Person shall be held liable for violations of this Law in accordance with the procedure laid down by this Law, the Code of Administrative Violations of Law and the Criminal Code.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License