Starptautisko ekspertu vērtējumi

Michael Pinto-Duschinsky 2006.gadā par LV politisko partiju finansēšanu

Ziņojums PHARE projekta „KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJA INSTITUCIONĀLĀS UN PROFESIONĀLĀS KAPACITĀTES CELŠANA” ietvaros. Iesniegts KNAB 2006. gada 12. jūnijā, pieejams internetā šeit

Galvenās atziņas:

Līdzīgi kā citi starptautiskie novērotāji, Dr. Walecki un šī ziņojuma autors ir patīkami pārsteigti par normatīvo aktu, kas attiecas uz politisko partiju finansēšanu, izpildes kontroli Latvijā. Tas ir augstākā kvalitātē nekā daudzās Rietumeiropas valstīs.

Pētījumu kvalitāte, ko partiju finansēšanas jomā veikuši Latvijas akadēmiķi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un žurnālisti, pēc starptautiskajiem standartiem ir ārkārtīgi augsta.

Ieteikumu saraksts

* 2006. gada decembrī vai 2007. gada janvārī būtu jāveic līdzšinējās politisko partiju finansēšanas likumdošanas veiksmju un problēmu analīze. Šī analīze būtu jāveic kā vienu vai divas dienas ilga konference, kurā būtu pārstāvēts KNAB, politisko partiju pārstāvji, eksperti no Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, žurnālisti un viens vai divi ārvalstu eksperti.
* Jebkurš solis publiska finansējuma virzienā prasa gan sabiedrības diskusijas par politikas principiem, gan detalizētus tehniskus apsvērumus par daudzajiem publiskā finansējuma veidiem un formulām.
* Ņemot vērā līdzšinējās tradīcijas attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitāciju izdevumiem Latvijā, īpaša uzmanība būtu jāvelta partiju priekšvēlēšanu bezmaksas reklāmas iespējām.
* [par politiskās reklāmas cenām] KNAB būtu jāizvērtē iespēja pieņemt augstāk minētās metodes vidējās tirgus vērtības noteikšanai PAŠREIZĒJAI priekšvēlēšanu aģitācijai. Ja ir par vēlu pielietot šīs metodes attiecībā uz PAŠREIZĒJO vēlēšanu aģitācijai, KNAB būtu jāizvērtē to pielietošana NĀKOŠAJĀM priekšvēlēšanu aģitācijām.
* Rekomendējošo slēdzienu sagatavošanai būtu jākļūst par vienu no KNAB darbības metodēm. Ja vajadzīgs, pēc padziļinātas konsultācijas varētu vērsties attiecīgās tiesībsargājošās iestādēs Kanādā, Savienotajās Valstīs, un pašvaldības līmenī Ņujorkas pilsētas pašvaldībā.
* Šī pētījuma mērķis nav sniegt secinājumus par Dr. Valta Kalniņa apgalvojumu attiecībā uz KNAB izglītojošo darbību trūkumiem (Kalniņš 2006), Tomēr KNAB ir jānodrošina attiecīgā kapacitāte, lai īstenotu augstāk minētos izglītojošos pasākumus.
* KNAB būtu jāpaziņo raidsabiedrībām, politiskajām partijām un sabiedrībai par likumā noteiktām prasībām nepiedāvāt raidlaiku par cenu, kas zemāka nekā tirgus cena.KNAB būtu jābrīdina, ka, piedāvājot raidlaiku par cenu, kas zemāka par tirgus cenu, raidsabiedrība var tikt saukta pie atbildības par slēptu ziedojumu piešķiršanu politiskajām partijām. KNAB būtu jābrīdina partijas, ka gadījumā, ja tās pērk raidlaiku par zemāku cenu nekā tā tirgus vērtība, tām jāsniedz informācija par raidlaiku izmaksu vidējo tirgus vērtību un partijām jānodrošina, ka tādā veidā tās nepārsniedz priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu atļauto limitu. KNAB būtu jāpieprasa, ka gan raidsabiedrības, gan partijas priekšvēlēšanu aģitācijas gaitā sniedz KNAB informāciju par raidlaiku pirkumiem un izmaksu likmēm. KNAB būtu jānorāda, ka vislabākais veids kā nodrošināt, ka raidlaiks tiek pārdots par vidējo tirgus cenu, ir tas, ka visām partijām tiek piedāvātas vienādas likmes.
* Lai noteiktu, kuri izdevumi iekļaujami politisko partiju priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, pielietojama līdzīga metode kā tā, kuru izmanto nefinansiālo pakalpojumu tirgus vērtības noteikšanai. Kanādas Vēlēšanu komitejas veiktie pasākumi var tik minēti kā labākās pieredzes piemērs šajā jautājumā. Daži atbilstošākie Kanādas vēlēšanu komitejas vadītāja izdotie ieteikumi būtu tulkojami latviešu valodā, ja tas vēl nav izdarīts. Nacionālo partiju vadītājiem ir svarīgi nodrošināt, ka partijas reģionālās organizācijas, to kandidāti un palīgi ir labi informēti par atskaišu veikšanas noteikumiem un to, kā atšķirt ikdienas un priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumus. Tiesībsargājošai iestādei pēc izvēles principa būtu jāveic auditi uz vietas, lai pārliecinātos par šo noteikumu ievērošanu. (Šis tika apskatīts plašāk Dr. Walecki sniegtajā seminārā. Ir skaidrs, ka KNAB faktiski veic šādus auditus).
* Lai kontrolētu administratīvo resursu izmantošanu partijas aģitācijas nolūkos, būtu jāīsteno trīsdaļīga programma. Tā sastāv no (A) izpētes, (B) pašreiz spēkā esošo uzvedības normu izvērtēšanas un grozījumu veikšanas, ja tās izrādās nepilnīgas un (C) uzvedības kodeksu ievērošanas kontroles.KNAB būtu jānodrošina, ka valsts pārvaldes ierēdņi pilnībā saprot uzvedības kodeksus attiecībā uz darba laika, valsts un pašvaldību autotransporta un biroja iekārtu izmantošanas aizliegumu priekšvēlēšanu aģitācijas nolūkos. Valdības ministri nedrīkst lietot dienesta autotransportu dodoties uz partijas sanāksmēm un nedrīkst uzdot darba laikā valsts ierēdņiem gatavoties un apmeklēt sanāksmes; vienīgais izņēmums no šī likuma ir tad, ja ministram nepieciešama aizsardzība drošības apsvērumu dēļ.
* Šo vēlēšanu laikā Latvijā būtu jānovēro partijai nepiederošo organizāciju aģitācijas pasākumi un izdevumi. Kā viens no piemēriem, kam varētu sekot arī Latvija, ir Kanādas likumdošana un pieredze attiecībā uz "trešo pušu" priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu kontroli; to arī varētu pētīt dziļāk. (Skatīt 2. pielikumu)
* * [KNAB] Būtu jāpārdomā iespēja izveidot Politisko organizāciju finansēšanas nodaļas apakšnodaļu, kas būtu tieši atbildīga par revīzijām uz vietas un stratēģiskiem kontroles jautājumiem.
* Kamēr ir spēkā pašreizējais likums, Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļai būtu jāpārbauda to iespējamo bijušo VDK biedru ziedojumi, kas (1) ir vismaz Ls 500, (2) attiecībā uz ziedojumiem zem Ls 500, nodaļai būtu paraugam jāizmeklē tikai neliela daļa ziedojumu (iespējams 10% no lietām).Marcin Walecki 2006.gada vērtējums par KNAB darbu partiju finanšu kontroles jomā

Dokuments "KNAB Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļas funkciju izpildes izvērtējums politisko organizāciju finansēšanas likumu izpildes kontroles jomā", izstrādāts PHARE projekta ietvaros. Autors: Marcin Walecki. Pilnais teksts pieejams KNAB mājas lapā.

Galvenās atziņas:

Organizācijas darbības sākotnējais novērtējums parāda, ka KNAB veiksmīgi pabeidzis savas attīstības pirmo kārtu. Pirmkārt, KNAB ir neatkarīgs statuss, kas šķiet viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai likumu izpildes kontrolei. Otrkārt, KNAB ir ievērojama tehniskā kapacitāte un apņemšanās nopietni strādāt. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, kas aplūko nelikumīgu ziedošanu un to atklāšanu, pārsvarā ticis piemērots, tikušas konstatētas atsevišķas likuma problēmas un neskaidri noteikumi, un KNAB ir atzinis nepieciešamību pēc turpmākiem un detalizētākiem noteikumiem.
Turklāt KNAB ir veiksmīgi strādājis pie savas kapacitātes pilnveidošanas, izveidota īpaša nodaļa ar pastāvīgu profesionālu personālu. Papildus tam, KNAB ir izdevies saglabāt savu funkcionālo neatkarību un uzvarēt vairākās svarīgās tiesvedībās pret politiskām partijām.
Kopumā ņemot, Latvijā ir spēkā labi veidots politisko organizāciju finansēšanas likums ar dažiem teicamiem noteikumiem, par finanšu informāciju prese un vēlētāji tiek informēti partiju finanšu datu bāzē, Latvijā darbojas nopietnas un profesionālas pretkorupcijas NVO, kas bieži atbalsta KNAB pūles. KNAB strādā darbinieki, kas pilnīgi nododas savam darbam, ir gatavi turpināt izglītoties un apmainīties zināšanās ar citām iestādēm.
Ņemot vērā pētījumā izmantoto literatūras klāstu, kurā apskatīta politisko organizāciju finansēšana Latvijā, var uzskatīt, ka Latvijā politisko organizāciju finansēšanas sistēmai ir nepieciešama nostiprināšanās, nevis strauju pārmaiņu fāze. Vēl var novērot to, ka partijas sāk “adaptēties” jaunajiem politisko organizāciju finansēšanas likumiem.

Ieteikumi partiju finanšu kontroles sistēmas jomā

1) ieviest papildu noteikumus attiecībā uz izdevumiem un nemateriāliem ziedojumiem (piemēram atlaidēm) un uzlikt par pienākumu saņēmēja mantzinim pārbaudīt visus partijas saņemtos ziedojumus
2) ieviest papildu noteikumus attiecībā uz tādiem risināmiem jautājumiem kā personiskas iedzīvošanās un līdzekļu piesavināšanās nepieļaujamība uz partijas rēķina,
3) ieviest papildu sankciju veidus par vissmagākajiem likuma pārkāpumiem, piemērot atbildību par pārkāpumu ne tikai organizācijai, bet arī individuāliem tās darbiniekiem, kuru pienākumos ietilps finanšu jautājumi,
4) grozīt salīdzinoši pārāk īso, ar politisko organizāciju finansēšanu saistīto korupcijas lietu noilguma termiņu (12 mēneši), jo pašreizējā situācijā KNAB nav iespējams efektīvi pildīt savu lomu,
5) ieviest nelielu tiešu un netiešu valsts finansējumu, kas tiktu piešķirts, pamatojoties uz taisnīgiem un caurskatāmiem kritērijiem,
6) ieviest noteikumus attiecībā uz trešo pušu reklāmu un pirmsvēlēšanu reklāmu,
7) ieviest noteikumus attiecībā uz partijas iekšējo konkursu finansēšanu un noteikumus attiecībā uz ienākumu deklarēšanu kandidātiem uz amatu valsts pārvaldē,
8) ieviest pasākumus, lai kontrolētu valsts līdzekļu izmantošanu aģitācijas vajadzībām un valdības resursu izmantošanas noteikumus, kas attiektos uz pašlaik amatā esošām amatpersonām. Šis ir vēl viens pretrunīgs jautājums daudzās pārejas ekonomikas valstīs – kā regulēt publisko līdzekļu izmantošanu, tādu kā telefona līnijas, automašīnas, biroja telpas un darbinieku laiks. Parasti ziņojumu par sistemātisku valsts resursu nepiemērotu izmantošanu ignorēšana ir tas pats, kas ignorēt aisberga virs ūdens redzamo daļiņu.

Ieteikumi KNAB darbam

1) Prioritāšu izvirzīšana – KNAB ar savu rīcību būtu jāmēģina panākt līdzsvaru starp to, cik pārkāpums ir nopietns/politiskā partija svarīga (piemēram liela, maza, jaunizveidota politiskā partija) un likuma izpildes mehānismiem (alternatīvi strīdu risināšanas paņēmieni, administratīvā un kriminālatbildība).
2) Proaktīvs regulators – KNAB būtu jāizstrādā mehānisms juridisko slēdzienu sagatavošanai par jautājumiem, kāda ir un būs biroja interpretācija attiecībā uz spēkā esošiem normatīviem aktiem, ja attiecīgais jautājums nonāk tā uzmanības lokā. Tas sniegtu partijām nepieciešamās vadlīnijas un stimulētu tās uz vēlamo rīcību. Likuma grozījumu, KNAB darbības un noteikumu, kā arī tiesas nolēmumu rezultātā ikviena politisko organizāciju finansēšanas sistēma paplašināsies. Līdz ar to, KNAB būtu jāattiecas proaktīvi pret jaunām problēmām (piemēram, pieņemot vadlīnijas un standartus), nevis jāļauj partijām interpretēt likumu savā labā (kā piemēru var minēt neseno problēmu ar atlaidēm).
3) Tūlītēja kontrole – jēgpilnai likuma izpildes kontrolei daudzos politisko organizāciju finansēšanas aspektos ir jānotiek aģitācijas periodā. Sabiedrība var nepieņemt, ka politiskie un vēlēšanu procesi ir taisnīgi, ja KNAB nerīkosies, lai novērstu atsevišķus potenciālus pārkāpumus (kas notiek tieši priekšvēlēšanu aģitācijas laikā). Vēl jo vairāk, sods par būtiskiem likuma pārkāpumiem tiks piemērots pārāk vēlu, ja ne par vēlu, lai nodrošinātu godīgu vēlēšanu procesu
4) Administratīvo pārkāpumu kodekss par likumu pārkāpumiem paredz administratīvo naudas sodu līdz Ls 5000, izņemot dažus kriminālpārkāpumus. Balstoties uz senāk izveidotu līdzīgu biroju pieredzi, KNAB vajadzētu apsvērt iespēju izveidot sodu piemērošanas kritērijus, lai izveidotu formālu sistēmu (saglabājot biroja bezpartejiskumu) un informētu par iespējamām sankcijām tos, uz kuriem šie noteikumi attiecas. Sodu kritēriji varētu ietvert „bāzes" sodus par konkrētiem pārkāpumiem un dažādus atbildību pastiprinošus un mīkstinošus apstākļus soda noteikšanai. Tie varētu būt tādi kā: aģitācijas kampaņas apjoms un tās komplicētība; aģitācijas organizētāju veiktās darbības, lai novērstu pārkāpumus; finanšu aktivitāšu apjoms pārskata periodā, u.c.).
5) Pašlaik KNAB nodarbojas ar lielu skaitu ilgstošu pārsūdzību procesu, kas patērē ievērojamus Juridiskās nodaļas resursus. Saskaņā ar Juridiskās nodaļas vadītājas teikto, daudzi KNAB lēmumi tiek apstrīdēti KNAB vadītājam un tad pārsūdzēti tiesā. Lai gan daudzās lietās tiesas spriedums ir KNAB labvēlīgs, process ir ļoti ilgstošs. Ilgtermiņā KNAB varētu apsvērt ieviest kādus jauninājumus, tādus kā alternatīvā strīdu risināšanas (ASR) programma, kuru piemērotu pašām vienkāršākajām un nenozīmīgākajām neatbilstībām
6) Politisko aģitāciju kampaņu pieaugošā komplicētība prasa robustāku rīcību arī no KNAB puses. Biroja pašu audita komandas personāla papildināšana ļautu veikt visaptverošus auditus uz vietas. Tas ievērojami palielinātu spēju atklāt un izmeklēt liela apjoma neatbilstības.
7) Ziedotāju apliecinājuma veidlapu ieviešana, kas uzliktu par pienākumu partijas ziedojumu vācējiem likt katram ziedotājam parakstīt deklarāciju, ka viņa/viņas ziedojums atbilst normatīvo aktu prasībām.
8) Izglītība – KNAB ir pozitīva pieredze politisko partiju apmācības programmu un konsultāciju organizēšanā (šāda apmācība tika iepriekš organizēta 2005. gadā). Pastāv vismaz trīs iemesli, lai apmācību programmas kļūtu par oficiālu darbības daļu: samazinātos sīko pārkāpumu skaits, kas rodas no pieredzes trūkuma un nezināšanas, iespēja popularizēt vēlamo rīcību un pieeju konkrētiem jautājumiem (skaidrot partijām, kā būtu jāinterpretē pārāk vispārīgos normatīvo aktu noteikumus), veicinātu biroja rīcības caurskatāmību un atbildīgumu (uz āru vērstas apmācību programmas veicina pretimnākošu pieeju sabiedrībai un atklātību). KNAB būtu jāvelta daļa uzmanības vadlīniju un apmācību materiālu izveidošanai – instrukcijas un rokasgrāmatas partijām un kandidātiem. Zināšanas par likumiem ir priekšnoteikums, lai cerētu uz likuma normu ievērošanu. Tomēr politiskajām organizācijām un atsevišķiem kandidātiem ir problēmas pakļauties likumiem un standartiem, ja nav pilnībā informēti par tiem. Zināmi un saprotami normatīvie akti lielākai daļai partiju un kandidātu ir pašsaprotami izpildāmi. Tādējādi jebkurai likuma izpildes stratēģijai īpaši būtiski elementi ir sabiedrības izglītošana un izpratnes radīšana.
9) Vienprātība – jebkura veiksmīga vispusīgas reformas ieviešana prasa ciešu sadarbību starp regulējošo institūciju un regulējamo. Viens no pozitīviem šādas vienprātības veidošanas piemēriem ir Apvienotās Karalistes Parlamentāro partiju speciālistu grupa. Tā sanāk kopā reizi ceturksnī un to veido galveno partiju par finansēm atbildīgās personas - mantziņi. Tā pievēršas ļoti praktiskiem risināmiem jautājumiem un dod iespēju visām pusēm diskutēt par dažām nopietnām un detalizētām problēmām attiecībā uz vispārējo normatīvo aktu piemērošanu. Šāda speciālistu grupa var būt labs mehānisms KNAB un speciālistu konsultācijām.
10) Daudz sarežģītāki pasākumi un iekšēja izglītošana un specializācija kļūst īpaši svarīgi tāpēc, ka KNAB saskaras ar politisko kampaņu un finanšu darījumu pieaugošo komplicētību. Viena no iespējām būtu ciešākas sadarbības izveidošana ar vietējām NVO un zinātniekiem, kas darbojas korupcijas novēršanas jomā. Tāpat ir nepieciešams izmantot esošo speciālistu iespējas veikt ekspertīzi no ārpuses un pētījumus. KNAB varētu apsvērt lūgt paust viedokļus/uzskatus un organizēt iekšēju apspriešanu, lai lemtu par vissvarīgākajiem darba plāna jautājumiem (piemērs - nesenais jautājums par reklāmas laiku atlaidēm).
11) Caurskatāmība – likuma 9. panta nosaka, ka “ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās gada pārskatu, ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju”. Tomēr, vai tas nozīmē, ka jebkurš var pārbaudīt visus čekus un rēķinus, kas pievienoti finanšu deklarācijai? Sabiedrības kontrolei nebūtu jēgas, ja nepastāv pilnīga pieejamība visiem dokumentiem. 9. panta 2. punktā neskaidri atrunāta finanšu pārskatu pieejamība – netiek atrunāts, vai personai ir tiesības iepazīties ar rēķinu oriģināliem, kas iesniegti kopā ar finanšu pārskatiem. Patiesi, KNAB, kas publicē partiju finanšu un ziedotāju sarakstu internetā, tādējādi uztur salīdzinoši caurskatāmu sistēmu. Tomēr sniegtā informācija tikai daļēji atklāj patieso vēlēšanu kampaņu finansējumu, jo patiesībā ziedotāji reti ziņo par dāvinājumiem nefinansiālā izteiksmē. Tādējādi KNAB varētu plašāk skaidrot šos nosacījumus, lai jebkurai personai būtu iespējas iepazīties ar jebkuriem dokumentiem, lai pārbaudītu jebkuras politiskas organizācijas finansiālo darbību
12) Citu valsts institūciju ierobežotais atbalsts – dažus pēdējos gadus KNAB ir pārbaudījis partiju finanšu un ekonomisko aktivitāšu likumību un konstatējuši, ka lielākā daļa ziedotāju atsaucas uz aktīviem, kurus nav iespējams pārbaudīt. Šādos gadījumos birojs var efektīvi nodrošināt likumu ievērošanas kontroli tikai ar citu valsts institūciju atbalstu, tai skaitā ar Valsts ieņēmumu dienesta atbalstu.20 Bez efektīvas sadarbības un informācijas apmaiņas (piem., attiecībā uz ziedotāju nodokļu nomaksas situāciju) KNAB nebūs iespējams pārbaudīt finanšu atskaites. Tādējādi vājais punkts, kas apdraud efektīvas normatīvo aktu izpildes sistēmas darbu, ir nepilnīgs un nesavlaicīgs KNAB darbības atbalsts no atsevišķu institūciju puses. Viens no šīs problēmas risinājumiem būtu vienošanās memoranda noslēgšana, kas atrunātu šādu sadarbību un kurā būtu skaidri norādīti pušu pienākumi.21 Oficiāla sadarbības līguma parakstīšana ar Nacionālu radio un televīzijas padomi arī būtu iespēja uzlabot reklāmas uzraudzību plašsaziņas līdzekļos.
13) Piedāvāt apmācības plašsaziņas līdzekļiem un veicināt vadošās pētniecības/zinātniskās iestādes izmantot KNAB resursus, palielināt sabiedrības kontroli un mudināt sabiedrību informēt KNAB par iespējamiem pārkāpumiem.
14) Sadarbības pastiprināšana ar izmeklēšanas komandu – līdz šim veiktas tikai nedaudzas izmeklēšanas par politisko finanšu lietu neatbilstībām – atklāti un sodīti starpnieki, bet patiesie operācijas plānotāji nav tikuši sodīti vai pat atklāti.
15) Kvalificēta darbaspēka efektīva izmantošana – ir nepieciešams mainīt pašreizējo darbinieku pienākumus, lai savlaicīgi un profesionāli veiktu finanšu pārskatu izvērtēšanu un auditus uz vietas (field audit). Šai problēmai ir divas puses: pirmkārt, atbildība par partiju finanšu datu bāzes uzturēšanu pēc iespējas drīzāk jānodod KNAB Informātikas nodaļai. Šobrīd KNAB augstākā līmeņa darbinieks ir atbildīgs par visu dokumentu skanēšanu un to augšupielādi mājas lapā. Bez tam, KNAB vajadzētu apsvērt iespēju piedāvāt speciālas datorprogrammas lielākajām politiskajām partijām, kas nodrošinātu ātrāku un izmaksu ziņā efektīvāku finanšu informācijas publicēšanu (izmantojot saskarni, lai augšupielādētu informāciju Partiju finanšu datu bāzē) un pārbaudi. Otrkārt, ir svarīgi, lai KNAB izstrādātu prioritāšu programmu. Šobrīd liela daļa POFKN resursu tiek novirzīti, lai pārbaudītu, vai politiskā partija ir saņēmusi dāvinājumu no fiziskas personas, kurai, saskaņā ar likuma 6.1. pantu, ir aizliegts finansēt partijas (piemēram: noziedznieki, bijušie VDK darbinieki un informatori). Šobrīd kvalificēti un zinoši darbinieki tērē daudz laika, lai izskatītu ziedotāju sarakstus un konstatētu iespējamos pārkāpumus. Alternatīvs risinājums būtu partijas pārstāvim finanšu jomā/kandidātam uzlikt par pienākumu pārbaudīt, vai dāvinājums atbilst minētajam likuma pantam. Pārstāvim būtu jānodrošina, ka šī norma tiek ievērota un, ka šāda pārbaude tiek veikta. Bez tam, KNAB varētu piesaistīt citas valsts institūcijas vai izmantot elektroniskās datu bāzes, lai veiktu pārbaudes.
16) Rīcības plāns – POFKN patiešām ir jāizsaka atzinība par līdz šim veiktajiem auditiem un pārbaudēm. Ņemot vērā šo pieredzi, vajadzētu izstrādāt visaptveroša audita programmu. Tas palīdzētu saglabāt KNAB pēdējos gados veidoto institucionālo atmiņu, kā arī jaunajiem darbiniekiem ļautu izprast, kā strādā komanda. Šāds iekšējais dokuments standartizētu procesus un pasargātu KNAB no apsūdzībām par neadekvātu rīcību. (Skatīt Federālās vēlēšanu komisijas audita programmu pielikumā).
17) Iekšējā un ārējā apmācība – KNAB ir vairāk reaģējoša nekā novērsoša organizācija. Bez sabiedrības intensīvas apmācības nav iespējams runāt par nopietnu korupcijas novēršanu. Ir ļoti svarīgi arī apmācīt darbiniekus un izstrādāt politisko partiju finansēšanas rokasgrāmatu. Ir skaidrs, ka ir ļoti daudz darāmā šajā jomā, un ne visu var paveikt vēl pirms tuvajām vēlēšanām. Pēc mūsu domām, KNAB resursi ir pieticīgi un laiks ir ierobežots, tomēr apmācību programmas piedāvāšana politiskajām organizācijām, kas plāno piedalīties vēlēšanās, būtu nopietns solis uz priekšu. Ilgtermiņā varētu organizēt iekšējo apmācību dažādos sankciju piemērošanas aspektos, kuros darbiniekiem būtu nepieciešama palīdzība sodīšanas vadlīniju izstrādāšanā. Šādu apmācību varētu organizēt sadarbībā ar Ņujorkas Vēlēšanu kampaņu finansēšanas pārvaldi un IFES.Marcin Walecki 2006.gada ieteikumi par valsts finansējumu partijām

Pilnais pārskata teksts atrodams KNAB mājas lapā. Ieteikumi Latvijai/KNAB:

1. KNAB būtu jāveic precīza, salīdzinoša izpēte, lai iegūtu nepieciešamo pārliecību politisko ieteikumu izdošanai attiecībā uz publisko finansējumu politiskām partijām un priekšvēlēšanu kampaņām. Izpētē būtu jāņem vērā 8 augstāk minētās mainīgās vērtības, kas ataino atšķirīgus scenārijus (pavisam pastāv vismaz 50 modeļi, kas varētu tikt apsvērti) politisko lēmumu pieņēmējiem.
2. Jebkura publiskā finansējuma ieviesoša reforma jāveic plašākas politiskās vienprātības rezultātā.
3. Jāievieš skaidri un visaptveroši noteikumi un stingra kontrole pār publisko finansējumu. Pārejas ekonomikas demokrātiskajās valstīs, finansējums politiskajām partijām jāievieš ar nolūku veicināt atvērtas, brīvas un godīgas konkurences vidi.
4. Publiskā finansējuma ieviešanas rezultātā jāpārskata visa izdevumu ierobežojumu sistēma, lai tā atbilstu situācijai, kurā politiskajām partijām ir pieejams papildu finansējums, kas ļauj tām organizēt dārgākas priekšvēlēšanu kampaņas.
5. Latvija, tāpat kā tas noticis citās demokrātiskajās valstīs, izies cauri publiskā finansējuma sistēmas ieviešanas trim posmiem. Pirmajā “eksperimentālajā” posmā Latvijai būtu piesardzīgi jāievieš neliela apjoma, bet ar stingriem noteikumiem kontrolētas dotācijas.
6. Gan pirms publiskā finansējuma piešķiršanas, gan pēc tās veikt rūpīgus auditus, ja tas nepieciešams. KNAB būtu jābūt iespējai pārbaudīt periodiski iesniegtās deklarācijas (piem., drīzāk deklarācijas par divu gadu posmu nevis ikgadējās), lai nodrošinātu, ka politiskās partijas pilda likuma un noteikumu prasības. Katram pieprasījumam pēc proporcionāli atbilstoša finansējuma piešķiršanas jābūt pievienotai atbilstošai dokumentācijai, pirms tiek izmaksāti jebkādi valsts līdzekļi. Savādāk partijām varētu rasties vēlme viltot savas deklarācijas, lai saņemtu lielāku finansējumu, nekā tām pienāktos

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License